در قرن حاضر یکی از راهکارهای توسعه اقتصاد، بهبود و این گسترش زیر ساخت های بخش حمل و نقل است. ناکارامد بودن بخش حمل نقل زمینه ساز کند شدن ساختار پیشرفت می شود. به همین دلیل  پیشرفت در همه زمینه های حمل ونقل اعم از جاده ای، ریلی و هوایی باید در اولویت قرار داشته باشد. ایران نیز که در تمام زمینه های صنعتی کشوری رو به پیشرفت است از توسعه سیستم حمل و نقل خود غافل نمانده است. مپنا با علم و اشراف به صنعت ریلی و با هدف تکمیل زنجیره حمل و نقل در سالهای اخیر در این حوزه فعال بوده است.
مپنا با طراحی و ساخت انواع لکوموتیو دیزل الکترونیک، برقی و مانوری و ساخت انواع واگن مترو در این حوزه از قدرتمند ترین بخش های خصوصی کشور محسوب می شود. این شرکت مادر با کسب جایگاه برتر تولید وسایط نقلیه ریلی در کشور و دستیابی به حداکثر سهم بازار داخلی حضور ویژه خود را اثبات کرده است. مپنا با همکاری با شرکت های معتبر دنیا مانند زیمنس و فوتسر آلمان می تواند نیاز کل کشور به لکوموتیو را مرتفع کند.