داشتن شبکه حمل و نقل پویا و کارآمد ، به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود. نقش موثر زیر ساخت های مناسب حمل و نقل در تقویت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران های مختلف نیز قابل توجه است.

شرکت گروه مپنا سعی دارد با اجرای پروژه های زیر بنایی در حوزه حمل و نقل ریلی ، سهم خود را در توسعه یافته گی کشور ایفا کند. مپنا در حال حاضر با ایجاد کنسرسیوم های توانمند برای اجرای پروژه ها، تامین خدمات مهندسی و تامین و تجهیز طرح ها ، همچنین همکاری با شرکت‌های مطرح اروپایی و آسیایی به یکی از قدرت‌های صنعت ریلی کشور تبدیل شده است. عقد قرارداد برقی نمودن خطریلی تهران_ مشهد، اجرای پروژه منو ریل قم، اجرای پروژه متروی اصفهان، عقد قرارداد پروژه متروی کرج و اجرای پروژه تامین توان خط ۳ متروی تهران توان مضاعف مپنا در انجام تمام پروژه های ریلی است.