•    مدیریت پروژه
•    تامین مالی پروژه / سرمایه‌گذاری
•    مطالعات امکان‌سنجی
•    مهندسی نفت
•    مدیریت مهندسی
•    تامین تجهیزات 
•    ساخت تجهیزات 
•    سرویس‌های فنی حفاری
•    پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی
 
خدمات