گروه مپنا با اخذ رویکرد استراتژیک بین المللی شدن، سعی در بهبود نتایج در کشورهای هدف خارجی در زمینه حضور بین المللی را دارد. اجرای موفق این استراتژی مستلزم زمان و ایجاد بستر مناسب می باشد.

در انتخاب کشورهای هدف برای سرمایه گذاری نیروگاهی به عواملی از قبیل قوانین و بسته های انگیزشی ، نحوه تامین سوخت در آن کشور، تعرفه و نحوه فروش برق، ریسک های سرمایه گذاری و دیگر عوامل مهم در سرمایه گذاری توجه می شود.

در حوزه سرمایه گذاری، علاوه بر هدف ورود توام با پیشرفت در بازارهای بین المللی و حضورپایداردرآن، توسعه وافزایش سهم بازارگروه نیز به عنوان هدف اصلی می باشد. گروه مپنا هم اکنون دربرخی کشورهای دنیاازجمله امارات متحده عربی، چین، ایتالیا، الجزایر، آلمان و … دارای دفاتر منطقه ای است و با بسیاری از شرکت های مطرح بین المللی نیز همکاری صنعتی دارد.