تثبیت جایگاه مپنا در حوزۀ اکتشاف و تولید E&P

تثبیت جایگاه مپنا در حوزۀ اکتشاف و تولید E&P

به یادِ “مهندس محمد ابراهیم مصلی”

به یادِ “مهندس محمد ابراهیم مصلی”
روز مهندس

روز مهندس