انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا

انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا

میم مثل مهندسی، میم مثل مپنا

میم مثل مهندسی، میم مثل مپنا
انرژی‌هایی هست که نمی‌بینیم

انرژی‌هایی هست که نمی‌بینیم

چراغ های بیشتری روشن می‌شوند

درباره نیروگاه موبایل مپنا

چراغ های بیشتری روشن می‌شوند