UPGRADING و توان افزائی نیروگاه ها

با افزایش فشار شبکه های برق، تامین توان اضافی برای این شبکه ها ضرورت دارد. یکی از راه های افزایش تولید، توان افزئی نیروگاه هاست، که در مقایسه با ایجاد و ساخت نیروگاه های جدید بسیار مقرون به صرفه تر است. مپنا با طرح های توان افزائی میتواند توان قابل بهره برداری از نیروگاه ها را افزایش داده و آنها را در سطح نیروگاه های روز و جدید التاسیس ارتقاء دهد.
پروژه های بروزرسانی و توان افزائی همچنین میتواند شامل تبدیل نیروگاه های فسیلی به سیکل ترکیبی و یا استفاده از توان هدر رفته برای تولید گرما و آب باشد. مطالعات امکان سنجی بروزرسانی و توان افزائی پیش از آغاز پروژه انجام شده و تمامی نیازمندی ها و ظرفیت های موجود در ارائه طرح توسعه ای در نظر گرفته میشود.

پست های مرتبط