بهره برداری و نگهداری

یکی از خدمات ارائه شده توسط گروه مپنا، بهره برداری و نگهداری از نیروگاه های برق تحت مدیریت این گروه است. مپنا با ایجاد دانش، فناوری و نیروی انسانی متخصص توان بهره برداری کامل و نگهداری نیروگاه را برای خدمات رسانی کامل بنا بر سیاست های کلان کارفرما در اختیار دارد.
این مزیت در کنار سایر توانمندی های مپنا برای تامین تجهیزات و ارائه راه حل های بدیع، مکمل چرخه کاری صنعت برق در مپناست.

پست های مرتبط