پروژه های تعمیرات اساسی و فوق سنگین

نیروگاه های برق به جز تعمیرات و نگهداری دوره ای، در بازه های زمانی بلند مدت به تعمیرات اساسی و فوق سنگین نیاز دارند. این تعمیرات بسیار حساس و گران قیمت هستند. مپنا با دارا بودن تخصص مثال زدنی در این زمینه، کلیه تعمیرات اساسی و فوق سنگین را با دانش توسعه داده شده در مپنا انجام می دهد. در این زمینه مجموعه ای از خدمات مهندسی، تولید، تست و آزمایش و ابزار دقیق، آموزش و … در کنار یکدیگر در قالب پروژه تعریف شده و به نیروگاه ها ارائه میشود.

پست های مرتبط