سرویس های تخصصی ، فوق تخصصی و آموزش

بخش های خاصی از نیروگاه های برق، مانند سیستم های کنترل و اتاق فرمان دارای حساسیت های خاصی در شیوه بهره برداری هستند. به همین خاطر سرویس های تخصصی و فوق تخصصی در این زمینه به عنوان سرویس های پیشرفته توسط گروه مپنا انجام میشوند.
همچنین نیروی انسانی مورد نیاز در بخش های مختلف نیروگاه های برق میبایست با بالاترین استانداردهای این صنعت آموزش ببینند تا بهره برداری از تجهیزات با بهترین ظرفیت ممکن صورت گرفته و خطاهای انسانی کاهش یابند، به همین دلیل گروه مپنا آموزش های لازم را در قالب دوره های تخصصی و فوق تخصصی به کارفرمایان ارائه می دهد.

پست های مرتبط