اصول حاکم بر HSE در گروه مپنا

اصول حاکم به گونه‌ای تدوین شده است که خواسته‏ ها و الزامات استانداردها و خطوط راهنمای ISO14001،HSE-MS ، OHSAS18001را تأمین نموده و می‌تواند به عنوان مرجعی راهنما برای پرسنل گروه، کارفرما و ممیزانی که قصد ارزیابی سیستم مدیریت HSE را دارند، مورد استفاده قرار گیرد.
مدل شماتیک اصول حاکم بر سیستم مدیریت HSE گروه مپنا در ذیل آورده شده‏ است که تعاملی در میان کلیه‏ ی عناصر، تحت پوشش رهبری و تعهد مدیریت ارشد سازمان در آن مدنظر قرار گرفته شده است.