یکی از شیوه های مورد استفاده در سرمایه گذاری در صنعت ریلی، سرمایه گذاری و بهره برداری است. گروه مپنا آمادگی دارد تا در زمینه های “سرمایه گذاری، احداث و بهره برداری طرح های ریلی” ، “تامین و فروش خدمات لوکوموتیو” و “تامین قطار و ارائه خدمات حمل بار یا مسافر بین شهری” وظیفه سرمایه گذاری و بهره برداری را بر عهده گیرد.

تامین قطار و ارائه خدمات حمل بار یا مسافر (بین شهری)
تامین قطار و ارائه خدمات حمل بار یا مسافر (بین شهری)
تامین و فروش خدمات لکوموتیو
تامین و فروش خدمات لکوموتیو
سرمایه گذاری، احداث و بهره برداری طرح های ریلی
سرمایه گذاری، احداث و بهره برداری طرح های ریلی