پروژه تراموای اصفهان

“تراموا” که امروزه با عنوان “سیستم حمل و نقل ریلی سبک شهری” ‌یا LRT نیز شناخته می‌شود، نوعی سیستم ریلیِ رو سطحی است که مکملِ سیستمِ متروست. اجرای پروژۀ تراموا در شهرهای بزرگ می‌تواند راه‌حل مناسبی برای رفعِ برخی معضلات مانند ترافیک شهری باشد. این سیستم مزایای دیگری از جمله کاهش آلودگی هوا، اشغال سطحِ  کمتری ‌از زمین برای جابه‌جاییِ تعداد زیادی از مسافران در مقایسه با اتوبوس و تاکسی و خودروهای شخصی دارد. هزینۀ بهره‌برداری از آن نیز بسیار کمتر از دیگر سیستم‌های رو سطحی  است.

مذاکره برای عقدِ نخستین قراردادِ ساختِ تراموای ‌شهری با گروه مپنا، برای تردد در یک مسیر ۸ کیلومتری، در سال ۱۳۹۵ با شهرداری اصفهان انجام شد که به توافق ِطرفین رسیده است.

پست های مرتبط