پتروشیمی مبین – بخش یوتیلیتی

نام پروژه پتروشیمی مبین – بخش یوتیلیتی
کارفرما شرکت پتروشیمی مبین
نوع قرارداد EPC
مدت قرارداد ۳۱ ماه
ظرفیت(مگاوات) ۱۲۳ *۶

واحد تولید بخار با ظرفیت ۲۰۰۰ تن در ساعت

پست برق GIS

پست های مرتبط