پتروشیمی خارک (دو واحد ۲۵ مگاواتی تولید برق)

نام پروژه پتروشیمی خارک (دو واحد ۲۵ مگاواتی تولید برق)
کارفرما شرکت ملی نفت ایران
نوع قرارداد EPC
مدت قرارداد ۱۱ ماه
ظرفیت(مگاوات) ۲۵* ۲

پست های مرتبط