خدمات

  • مدیریت پروژه
  • تامین مالی پروژه / سرمایه‌گذاری
  • مطالعات امکان‌سنجی
  • مهندسی نفت
  • مدیریت مهندسی
  • تامین تجهیزات
  • ساخت تجهیزات
  • سرویس‌های فنی حفاری
  • پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی