واحد HSE

تعهد و رهبری

مدیریت ارشد هر شرکت از وجود و کفایت منابع مورد نیاز متعهد شده خویش که در راستای توسعه، اجرا و نگهداری سیستم مدیریت HSE و دستیابی به خط مشی و اهداف استراتژیک آن در نظر گرفته شده، اطمینان می‌یابد.
هر شرکت‌ و یا بخش نسبت به ایجاد، تداوم و ارتقاء فرهنگی که حامی نظام مدیریت HSE براساس موارد زیر باشد را همواره ایجاد و برقرار نگه می‌دارد.
۱٫ اعتقاد به خواسته‌های شرکت برای بهبود عملکرد HSE
۲٫ ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد HSE کارکنان و ذینفعان
۳٫ پذیرش مسئولیت فردی و پاسخگویی در قبال عملکرد HSE
۴٫ مشارکت در تمام سطوح، جهت توسعه سیستم مدیریت HSE
۵٫ تعهد به یک سیستم مدیریت HSE کارا و اثربخش
نشانه‌های تعهد مدیریت شرکت‌های گروه به نظام مدیریت HSE شامل موارد زیر است:

  • در نظر گرفتن ملاحظاتHSE در جلسات و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی
  • قدردانی از مجریان و تامین ضمانت اجرایی جهت قوانین ابلاغ شده و یا مصوب
  • تشویق کارکنان برای ارائه پیشنهادهای سازنده در زمینه ارتقاء وضعیت HSE سازمان
  • تخصیص منابع مورد نیاز مانند بودجه، زمان، منابع انسانی و … به موضوعات HSE
  • مشارکت فعال در فعالیت‌های مربوط بهHSE و بررسی‌های مربوط به آنها در شرکت و یا بخش و پروژه‌های تابعه آن
  • مشارکت و ارزش نهادن به نوآوری‌هایی که در داخل یا خارج سازمان در موضوعات HSE حاصل گردیده است